Hottinga State te Wommels

Ligging De State stond ten noordwesten van Wommels aan de overzijde van de Bolswarder Trekvaart, gemeente Hennaarderadeel.

Tekening waarop de State voorkomt door J. Gardenier Visscher (eind 18e eeuw)

Ontstaan De State of stins wordt al in de 15e eeuw genoemd.
Geschiedenis In Wommels waren de Hottinga's de belangrijkste familie en zij behoorden tot de Schieringers. Dit leverde nogal wat schermutselingen op met Bolsward en de Donia's van Oosterend, omdat deze twee partij hadden gekozen voor de Vetkopers. Bolsward deed uitvallen naar Wommels en de Hottinga's op hun beurt vermoordden Agge Donia in 1491 en brandden z'n stins plat.
De Schieringers zochtten steun bij de Saksische troepen, terwijl de Vetkopers steun vonden bij de Geldersen. Dit had tot gevolg dat de Geldersen de Hottinga State belegerden en innamen. Pas in 1524, na de machtsovername door Karel V, kon Jarich van Hottinga weer terugkeren naar zijn voorouderlijk huis.

In het verloop van de 17e eeuw tot het begin van de 18e eeuw werd de State bewoond door de familie Grovestins, die in die tijd grietmannen leverde (1639-1706).

Aan de hand van historisch kaartmateriaal kunnen we vaststellen dat de state op een royaal bemeten terrein met singels lag. Aan de andere zijde van de provinciale weg Leeuwarden-Workum ligt nu nog een grote boerderij.
Bewoners familie Hottinga
ca 1524 Jarich van Hottinga
1639 - 1706 familie Grovestins
Huidige doeleinden Tegenover het terrein, waar de State gestaan heeft, aan de andere zijde van de Provinciale weg, bevindt zich nu een boerderij.
Opengesteld Deze Boerderij is niet toegankelijk.
Foto's Er zijn geen duidelijke afbeeldingen bewaard gebleven.
Bronnen Tekst: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992
Afb. 1: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992