Hottingawier State te Aegum

Ligging Deze State stond in Aegum, gemeente Leeuwarden.
Andere benaming
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
HOTTINGAWIER, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Idaarderadeel, arrondissement en 2 uur ten zuidoosten van Leeuwarden, kanton en 1 uur ten noordoosten van Rauwerd, 1/2 uur ten zuidwesten van Aegum, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men tegenwoordig eene boerderij. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 24 bunders 25 vierkante roeden, worden thans in eigendom bezeten door den Heer Jacob Pieters Jorna, woonachtig te Warrega.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851