Hoytemastins te Oudega (W)

Ligging Deze Hoytemastins stons te Oudega (W), gemeente Súdwest Fryslân.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis Volgens oude genealogieën, die waarschijnlijk deels op fictie berusten, zou de oudst bekende eigenaar van deze stins Hoyta van Hoytama zijn geweest, die "op 't stins tot Oudegae" woonde en in 1330 bij een grote overstroming omkwam. Volgens deze 17e eeuwse genealogie had Hoyte twee zonen: Hinne en Goslick.
Hinne zou in Morra gewoond hebben en de vader van Hoyte in Morra, die in 1422 één der bezegelaars was van het verbond met Focke Ukena. Goslick zou de stamvader van de familie Hoytema uit Oudega zijn geweest en trouwde met Tyal Tyallema.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!