Idsinga State te Eagum

Ligging De state lag bij Eagum, gemeente Leeuwarden, maar de ligging is (nog) niet gelocaliseerd.
Ontstaan Over het ontstaan van de state is niets bekend.
Geschiedenis De pastoor van Eagum verklaarde in 1543 over Eagum: want'et dorp cleyn is, en nyet meer zyn dan ses principael zaeten. In het dorp worden geen stinzen vermeld. Wel waren hier enkele belangrijke states waaronder Idsinga State. Dit was het stamhuis van de aanzienlijke regentenfamilie Van Idsinga, met een stammoeder Aytta en geparenteerd aan Aylva en Van Offenhuysen.

Sytse Ates, geboren omstreeks 1470, bewoner van Idsinga State onder Aegum, trouwt circa 1500 met Ferckje Aytta, erfgename van Idsinga State, dochter van Gerbrand Aytta en Sits Bucama en weduwe van Saecke Sipckes.


Huidige doeleinden 1500 Sytse Ates gehuwd met Ferckje Aytta
Saecke Sytzes Idsinga (?)
Opengesteld Onbekend
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website www.hisgis.nl, tab “kaartlagen”, keuze “Stinzen fryslan”. Die tekst is tevens gepubliceerd in “De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners”, P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009