Idzarda State bij Poppingawier

Ligging Deze state lag op Harstawei 4 te Poppingawier, gemeente Súdwest-Fryslân.

De boerderij op het stateterrein op 7 mei 2011

Ontstaan Onbekend.
Geschiedenis Als familienaam komt Ydszarda te Poppingawier al in 1401 voor, als toponiem Idzaerde guedt in 1543. Vanwege de status van de waarschijnlijke bewoner in 1401 en de rechten van de Albada's in dit goed in de 16de eeuw moet het hier enige aandacht krijgen.
Sicco Ydszarda was in 1401 een van de drie erfgenamen van Clothus Bentha van de Bentha-stins onder Rauwerd. Omdat Clothus tenminste vier sates bezat, waarvan twee met een stins, gaat het hier hoogstwaarschijnlijk om een adellijke verwantschapskring.
Vervolgens wordt Idzarda opnieuw vermeld in 1511 en 1543. Evenals het naburige Sytthiema was het toen half eigendom van een Dekema en half van Heslinga. Ook hier ligt de veronderstelling voor de hand dat dit teruggaat op een gemeenschappelijke Sytthiema/Albada-afstamming van beiden. In 1640 was juffer Syds van Heerma eigenares.
De identificatie van Idzarda met sate FC19 blijkt uit de hoogte van het floreenbedrag in 1511 en 1700 en uit de ligging aen Hersbuersterawech, dus aan de weg naar Harstaburen. Een stins is van Idzarda niet bekend; in 1511, 1543, 1640 en 1700 werd het verpacht.

Bewoners 1401 Sicco Ydszarda (?)
1640 juffer Syds van Heerma eig., Cornelis Rienx gebr.
1700 "de hr. Daniël de Blocq van Scheltinga" eig., Wybe Johaens gebr.
1728 "Oud-grietman Martinus van Scheltinga voor ½" en "Oud-kolonel Cornelis van Scheltinga voor ½" eigenaren, gebruiker Sytse Sijes
1832 Tjalling Aedo Johan van Idsinga en mede eig.

Huidige doeleinden Op het terrein staat een boerderij.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
"Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832", diel 6, J.A. Mol en P.N. Noomen, Uitg. Fryske Akademy, Ljouwert 1993
Foto 1: archief van J. Leemburg