Idzerda Stins

Ligging De Idzerda Stins stond in Ter Idzard, gemeente Weststellingwerf.

Oude tekening van de Stins uit 1722 door J. Stellingwerf

Ontstaan Het is niet bekend wanneer de Stins werd gebouwd.
Geschiedenis In de ‘Tegenwoordige Staat van Friesland’ wordt in deel 3 op pag. 607 onder Ter Idzard vermeld: "Dit dorp heeft ongetwyffeld zyn naam gegeeven aan het geslacht van Idzerda, het welk hier, ten tyde der troebelen, een sterk Stins heeft gehad, in het Noordoosten des Dorps, nabij de scheiding van Nyeholtpade, welk, na tweemaalen afgebrand geweest te zyn, wederom werd opgebouwd door den Heer en Mr. Baerth van Idzerda, eerst Gedep. Staat, en naderhand Raadsheer ten Hove van Friesland, na welken hier nog twee Grietslieden uit dat geslacht hebben gewoond. Het oude Stins vervallen zynde, is daar voor, by onzen tyd, een ander huis, wel van minder omtrek, doch in eenen meer hedendaagschen smaak, opgebouwd door de Familie van Ter Wisga, thans deeze plaats in eigendom bezittende".

Rond 1740 is de oude zaalstins met uitbouw door de familie Ter Wisga vervangen door een moderner huis.
Volgens een vermelding van de reizende verslaggever en krantenuitgever J. Hepkema uit Heerenveen rond 1920 zou het voorste deel van dit nieuwe huis met een luidklok op het dak en het jaartal 1741 in de voorgevel toen nog bestaan hebben. Ik heb dit huis echter anno 2005 echter niet kunnen vinden. Op de plaats waar Eekhof in zijn atlas van ca. 1850 de Idzerda Stins vermeldt, staat nu een grote boerderij.
Bewoners rond 1500 Barth van Idzerda
Meinte Idzerda (grietman van Weststellingwerf van 1600 tot 1619)
Homme Idzerda (volgde in 1619 zijn vader op als grietman)
rond 1740 fam. Ter Wisga
Huidige doeleinden Op de plaats van de vroegere Stins bevindt zich nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij is niet vrij toegankelijk.
Foto's Foto van de huidige boerderij op 31 maart 2005
Bronnen Tekst: "Tegenwoordige Staat van Friesland" ca. 1775
Archief van J. Leemburg
Afb. 1: Archief van J. leemburg
Foto 1: J. Leemburg