Jaynga State te Medhuizen bij Ee

Ligging Jainga State stond aan de Humaldawei te Medhuizen onder Ee, gemeente Dongeradeel.

Deel van bebouwing op het voormalige staterrein (25-04-2010)

Andere benamingen Jainga State, Janga State
Ontstaan Omtrent het ontstaan van de stins/state is niets bekend.
Geschiedenis In 1511 bezit Tijepka Iwingen met Sytthie te zamen 63 pondemaat grond onder Jouswier (R.V.A. i, 164). In 1543 wordt het goed Jaynge-staeden genoemd en sinds 1578 Janga.
Jainga of Janga state was in 1640 half eigendom van een juffer Van Meckema, half van de grietenijsecretaris Lambertus van Beyma. Op de oude Schotanus-kaart (1664) werd het als "edele state" aangegeven. Volgens de kaart van 1664 lag het ten noorden van Klein-Medhuizen, volgens die van 1718 op de hoek van de huidige Humaldawei en Winia's reed. Eveneens bij Klein-Medhuizen plaatst Schotanus (in 1664) Winia en (in 1718) een stinswier (zie onder Jouswier). Winia en Jainga lijken vaak met elkaar verward te zijn. In de stemkohieren is het goed steeds eigendom van adel en patriciaat geweest.
Eigenaren 1511 bezit Tijepka Iwingen
1640 juffer Van Meckema en Lambertus van Beyma (50/50)
Huidige doeleinden Op het stateterrein staat een boerderij, de stinswier is afgegraven.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis
Foto 1: Jan Leemburg