Jarichsmastins te Driezum

Ligging Deze stins stond in Oostwoud bij Driezum, gemeente Dantumadiel.
Ontstaan De stins wordt voor het eerst in 1511 genoemd.
Andere benaming Goslinga, Jaesma staede, Jarsma staede (1543), hofstede Jarichsma (1664), Jaarsma (1680)
Geschiedenis In 1504 en 1505 komen we een Tzalingh Jarichsma tegen onder de edellieden in Dantumadeel. In 1511 waren zijn kinderen eigenaars van Jarichsma, terwijl in 1543 was Feye Goslinga waarschijnlijk eigenaar was namens zijn vrouw. Zij was namelijk erfgename van Tzalingh Jarichsma. Hiermee kwam Jarichsma in bezit van de familie Goslinga.
In 1581 gaat de stins over in handen van de familie van Aylva, doordat Tyepcke van Goslinga geen nakomelingen had. Zijn zus Frouck van Goslinga was getrouwd met een van Aylva en na de dood van Tyepcke vererft de stins op de zoon van Frouck: Tyepcke Siboltz van Aylva. De stins of state wordt dan omschreven als: "huysinge, hoff ende state gelegen tot Driesum met alle de landen".

In 1640 komen we weer een andere familie tegen als eigenaar; dan is jonker Sicco van Paffenrode de eigenaar.
Op de in 1622 vervaardigde kaart van Winsemius Jarichsma wordt de State aangeduidt als "edele state Goslinga", terwijl Schotanus in 1664 een hofstede afbeeldt.
In 1680 wordt Jarichsma verkocht en in de verkoopakte wordt gesproken van: "de saate Jaarsma te Driesum, groot 120 pondemaat, met legersteden en gestoelte in de kerk".
Ook op de kaart van Schotanus uit 1718 komen we Jarichsma als gewone boerderij tegen, hoewel ten zuidoosten van het erf een stinswier zichtbaar is.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!