Jelckema State te Akkrum

Ligging De state lag in de buurschap Meskenwier ten noordwesten van Akkrum, gemeente Heerenveen, tegenover de weg naar Terhorne.

De boerderij ‘Meskenwier’ bij het afgegraven stinsterrein op 7 mei 2011

Andere benamingen Jelckama, Meskewier, Metskewier, Metsingawier, Metzingawier, Metselawier
Ontstaan De stins is vermoedelijk al in de 14e eeuw ontstaan.
Geschiedenis Noomen schrijft over deze state:
"Over de Schieringer hoofdelingen Jelckema, afwisselend Wybe en Jarich geheten, en over de talrijke veten en militaire acties waarbij zij betrokken waren, is uit de kronieken van Thabor en uit de oudfriese oorkonden veel bekend. (Zie ook: Helvardera te Roordahuizum en Galamastins en Doniastins te Akmarijp.
Naast hun stins te Meskewier lag nog in 1718 een stinswier."

In 1452 hadden Syoucke Fercks dochter thoe Hemrickesende (zie Hemrikseind te Wergea) en haar man Jarich Wibaz Jelkama thoe Aeckerem een geschil over Peyngha of Pingia goed te Wergea met andere erfgenamen Peyngha.

Volgens het stemkohier was jonker Oene van Roorda in 1640 eigenaar en Tjebbe Jelles de gebruiker. In 1698 waren dat respectievelijk "Vrouw Aurelia van Hillema" en "Welmoed Annes", maar bij die laatste is met potlood aangetekend "is Welmoed Thomas, weduwe van Anne Abes". Het goed was toen voor een boerderij van gemiddelde grootte nl. 67 pondemaat, bijna 30 hectare. Blijkbaar heeft dit echtpaar goed geboerd, want in 1728 is hun zoon Thomas Annes, samen met zijn kinderen, eigenaar en gebruiker. Die hebben het niet in de familie kunnen houden, want in 1832 was het eigendom van de Leeuwarder koopman Hajonides Bolman.

De eigendomsgeschiedenis van dit goed vóór 1640 moet nader worden onderzocht.

Bewoners 1452 Jarich Wibaz Jelkama en Syoucke Fercks dochter thoe Hemrickesende
fam Jelckema
1640 Oene van Roorda
1698 Aurelia van Hillema
1728 Thomas Annes
1823 Hajonides Bolman

Huidige doeleinden Op het terrein staat een boerderij. De stinswier lag voor de boerderij (zie foto).
Opengesteld n.v.t.
Foto's Oprijlaan en woonhuis van de boerderij ‘Meskenwier’
Verantwoording Tekst:
J. Leemburg en C.W. Braaksma
Bronnen:
Een deel van de tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851
Foto 1 en 2: archief van J. Leemburg