Jellema State te Oosterend

Ligging Deze State stond in Oosterend, gemeente Littenseradeel.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
JELLEMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Hennaarderadeel, arrondissement en 2 uur ten noordwesten van Sneek, kanton en 2 uur ten noordoosten van Bolsward, 1/4 uur ten oosten van Oosterend, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerenhuizing. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 28 bunders 56 vierkante roeden 22 vierkante ellen, worden thans in eigendom bezeten door den Heer A. K. Wiersma, woonachtig te Oosterend.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851