Jeppema State/Nijenburgh te Kollum

Ligging Deze State stond ten westen van Kollum, gemeente Kollumerland.

Tekening van Huize Nijenburg door A. Martin

Andere benaming Scheltinga State, Nijenburgh
Ontstaan De state bestond reeds in de eerste helft van de 16e eeuw.
Geschiedenis Iets ten westen van Tademastins stond voorheen Jeppema State of “Jeppema-huijs” dat in 1543 voorkomt en in 1560 vermoedelijk werd bewoond door Aebe Jeppema, die althans in Kollum woonde en getrouwd was met Sjuw van Beijma.
Reijdt Jeppema was in 1555 eigenaar van deze state of “heert opt west van Colmerbuyren”. Mogelijk was hij de vader van Aebo Jeppema en de grootvader van Reijdt Jeppema of Ipema die in 1623 te Westergeest woonde. Deze laatste verkocht in dat jaar een zathe die hij geërfd had van zijn ouders en gelegen was “ter Laen” aan Aett Gaetzedr., weduwe van Sjoerd van Boelens. Hun kinderen bezaten het goed nog in 1700.
Omstreeks 80 jaar later was de standplaats van de voormalige Jeppema State het eigendom van Willem Livius van Bouricius, die hier een buitenverblijf stichtte met de naam Nijenburgh. Bouricius was kapitein-ter-zee bij de Admiraliteit van Friesland en commandant van een compagnie mariniers. Hij trouwde met Cecilia, zuster van grietman Martinus van Scheltinga. In maart 1793 kwam hij om het leven bij een brand aan boord van zijn schip, de hulk “de Dwinger”, op de rede van Vlieland. Hierbij kwamen 67 van de 140 opvarenden om het leven waaronder Willem. Zijn weduwe bewoonde de state tot omstreeks 1840 toen L.G.A. graaf van Limburg Stirum en zijn vrouw Cecilia Johanna van Scheltinga hun buiten Vaartzicht te Oudwoude voor Nijenburg verruilden. Cecilia erfde Nijenburg van haar tante toen die in 1848 te Leeuwarden overleed.
Later werd het bewoond door Bonifacius Hendrik van der Haer en daarna door mr. Bernardus Hopperus Buma die burgemeester van Kollumerland was.
In het najaar van 1875 werd het huis op afbraak verkocht en gesloopt. De singels en het park werden gerooid en geëgaliseerd. De grond wordt nu gebruikt als weiland.

Zie voor meer info: Website van T. Wierstr
Bewoners 1543 Aebe Jeppema
1555 Reijdt Jeppema
Aebo Jeppema
tot 1623 Reijdt Jeppema of Ipema
vanaf 1623 Aett Gaetzedr., weduwe van Sjoerd van Boelens
1700 hun kinderen
1780 – 1793 Willem Livius van Bouricius
1793 – 1848 Cecilia Johanna van Bouricius-van Scheltinga
v.a. 1848 L.G.A. graaf van Limburg Stirum en Cecilia Johanna van Scheltinga
Bonifacius Hendrik van der Haer
mr. Bernardus Hopperus Buma
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Kaartje met de States rond Kollum
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Kollumerland” door mr. A.J. Andreae, 1885
“De historie gaat door het eigen dorp” dl. III, A. Algra, ca. 1960
“De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, Kollumerland”, Herma M. van den Berg
www.hisgis.nl
http://www.xs4all.nl/~twierstr/Kollum/Nijenburgh.htm
Afb. 1: “De monumenten…, Noordelijk Oostergo, Kollumerland”
Afb. 2: www.hisgis.nl