Jonghemastins te Sotterum onder Schettens

Ligging De Jonghemastins stond te Sotterum onder Schettens, gemeente Sķdwest-Frysl‚n.
Ontstaan Deze stins wordt in 1480 genoemd.
Geschiedenis Na de dood van Agghe Walta rond 1480 ontstonden er geschillen bij de regeling van zijn erfenis. Het Jonghemagoed blijkt uit twee delen te bestaan:
Het eerste deel "to Jonghama" is 45 pondematen groot en wordt bewoond door Sibrent de kuiper "mey dat stins, weer, greeft, ende walla ende hem ende diin steen deer tho Jonghema ende tho Bittens is". Om deze stins lag dus zowel een gracht als een wal, en mogelijk was er ook een stinswier. De uiteindelijke erfgenamen werden Hero Hayez en zijn vrouw Rynck.
Het tweede deel was 75 pondematen groot, gelegen "tho Sottrum in Jonghama gueden" en wordt bewoond door Luutghien. De uiteindelijke eigenaar van dit deel wordt Epo Hesselsz Jongema te Bozum, een schoonzoon van Agge Walta.

Op de kaart van Schotanus uit 1718 zien we op de noordflank van de terp Sotterum drie boerderijen. De rechter boerderij staat dan waarschijnlijk op het eerste deel Jonghema-goed en de middelste boerderij op het tweede deel. Dit wordt door de heer P.N. Noomen verondersteld door deze kaart te vergelijken met de genealogieŽn Walta en Aebinga in het Burmaniaboek en de eigendomssituatie van 1640.
Het vermoeden dat de rechter boerderij het land met de stins betreft, wordt versterkt door de Kadastrale kaart uit 1832: Naast het erf van deze boerderij bevindt zich een geheel omgracht stukje weiland. Dit zou de plaats kunnen zijn waar de stins gestaan heeft.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!