Heremastate in Joure

Ligging Deze state ligt in Joure, gemeente Skarsterlān.

Foto van de State uit ca 1908

Ontstaan Het oudste gebouw werd in 1581 gesloopt.
Geschiedenis Op de plaats van het huidige gebouw heeft een stins gestaan, die in 1581 is gesloopt. In 1589 is door Willem Lodewijk tegen de dreigende Spanjaarden een schans opgeworpen. Binnen de vorm van deze schans zou Herema State zich in de volgende eeuwen ontwikkelen.
Helaas is van het 16e- en 17e-eeuwse pand door de vele verbouwingen en slopingen weinig bewaard gebleven. Omstreeks 1700 is het oudste gedeelte afgebroken om plaats te maken voor de grote of blauwe zaal, (die zichtbaar is op de tekening van J. Stellingwerf).
In de 18e en 19e eeuw had het geheel nog steeds een zeer monumentaal aspect. Echter vooral in 1908, toen het geheel werd aangepast ten behoeve van een volkssanatorium en in 1924, toen het verbouwd werd tot landhuis, heeft de state veel van zijn oude glans ingeboet. Alleen een zaal uit 1700 is bewaard gebleven, welke in Louis XIV stijl is verbouwd. De vensters bezitten nu empireramen.
Gedurende de 17e en 18e eeuw is het pand in het bezit geweest van de familie Vegelin van Claerbergen.
Ook het park heeft door de eeuwen heen veel veranderingen ondergaan. Om een beeld te geven van het geheel kan de volgende beschrijving in 'de tegenwoordige staat van Friesland' dienen uit 1786: 'Deeze plaats is zeer fraai aangelegd, met schoone wandelwegen en vruchtbomen versierd, en vooral uitmuntende door een fraaien van aarde opgeworpen berg, ter hoogte van ruim veertig voeten, op welken een schoon zomerhuis staat met lood gedekt, van waar men, voor dezen, het gezigt had op verscheidenen verre afgelegen Dorpen en Steden, 't welk nu echter allengs, door het hoog opschietende geboomte, niet weinig wordt belemmerd.'
De berg is nog deels aanwezig. Nu is het pand in gebruik als gemeentehuis van de gemeente Haskerland.
Bewoners 1589 Willem Lodewijk van Nassau
17e eeuw familie Vegelin van Claerbergen
gemeente Haskerland
Huidige doeleinden Het gebouw is in gebruik als gemeentehuis.
Opengesteld Het gemeentehuis is niet vrij toegankelijk.
Foto's Zwart-wit foto van de State Anonieme tekening van de State uit de 18e eeuw Tekening van de State door J. Stellingwerf uit 1723
Bronnen Tekst: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Foto 1 en 2: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992
Afb. 1: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992
Afb. 2: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979