Juckemahuis te Leeuwarden

Ligging Deze stadsstins stond in Leeuwarden, aan de Eewal op de hoek van de Slotmakersstraat.

Foto van het huis op 30 november 2006

Ontstaan Het huis is een in de diepte geplaatste zaalstins geweest en werd in het begin van de 15e eeuw of al eerder gebouwd.
Geschiedenis Van het Juckemahuis is maar weinig bekend. Het stond op de hoek van de Eewal en de Slotmakersstraat. De Juckemahof grensde aan de westzijde aan de Espelbachhof, aan de noordzijde aan de Speelmansstraat en besloeg aan de oostzijde de hele lengte van de Slotmakersstraat.
In 1432 woont hier Iakop Wikimma, schepen van Leeuwarden. In 1433 wordt hij vermeld als Jacob Wikama. Het lijkt voor ons vreemd, maar de naam 'Wikimma' werd toch ècht als 'Joekema' uitgesproken. Tijdens het bieroproer in 1487 (zie Auckamahuis) neemt Worp Lieuwes Juckema om Pieter van Cammingha te hulp te komen met 8000 man de stad in en roept zichzelf uit tot Olderman.
Ook hij was eigenaar van dit huis. In 1493 is 'Remren Jargenzoen Joenckema' olderman van Leeuwarden en bewoner van deze stins op korte afstand van het Raadhuis, dat toen al naast het Sierxmahuis aan de grote Hoogstraat stond.

In de daaropvolgende 100 jaar bleef het huis in de familie, want in 1597 verkochten Lieuwe Juckema en zijn vrouw Tetke van Burmania het hoekhuis Speelmansstraat/Slotmakersstraat. Zij zijn dus toen eigenaren geweest van Juckemahuis en (een deel van) de randbebouwing van hun hof.
Rond 1700 is het huis in bezit van ene Dr. Strigelius.
Reeds op de kaart van Sems uit 1603 is te zien dat de randen van de hof bebouwd zijn. Dat lijken forse huizen geweest te zijn die later zijn afgebroken. Op de plaats van de 5 panden die Sems langs de Sotmakersstraat achter het Juckemahuis weergeeft zijn in 1830 maar liefst 10 kavels bebouwd.
Bewoners 1432 Jacob Juckema
1487 Worp Lieues Juckema
1493 Remren Jargens Juckema
1597 Lieuwe Juckema en Tetke van Burmania
1700 Dr. Strigelius
Huidige doeleinden Van het huis is niets terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Juckemahuis en hof op de plattegrond van Leeuwarden door J. Sems, 1603
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
"Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden" door W. Eekhoff, 1846
"Adelshuizen in Leeuwarden" door M.W. Meijer, 1980
Foto 1: Archief van J. Leemburg
Afb. 1: Archief van J. Leemburg