Juwingastins te Westhem

Ligging De Juwingastins stond te Westhem, gemeente Sdwest-Frysln.
Andere benaming (mogelijk) Albadastins
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze stins werd gebouwd.
Geschiedenis In de eerst helft van de 15e eeuw komen we Hessel Albada tegen, die getrouwd is met Bauck Hesselswyf en een stins aan de Hemdijk in Westhem bezit. In de vete tussen de Schieringers en de Vetkopers werd deze stins in 1443 verwoest door de gebroeders Harinxma.
Het is niet met 100% zekerheid te zeggen waar deze stins gestaan heeft. In 1511 zijn er twee boerderijen, waar op latere kaarten stinswieren worden aangegeven. Dat betreft deze boerderij en de boerderij die toen eigendom was van Here Lollez Ockinga. Om de stinsen een naam te geven heb ik ze naar de eigenaars in 1511 genoemd.

In 1511 wordt de boerderij gewoond door Gaepke Bauckez en de huur moest hij betalen aan de hoofdelingsvrouw Ansck Juwinga te Sneek, weduwe van Bocke Harinxma. Deze Bocke is rechtsopvolger van de twee broers Harinxma, die de Albadastins verwoest hebben.
In 1458 breekt er een nieuwe vete uit tussen de families Albada en Harinxma. De zoon van Hessel, Doitse Albada, is bij deze vete betrokken. Uit archiefstukken blijft nergens dat deze Boite bezittingen aan de Hemdijk gerfd heeft. Mogelijk heeft de familie Harinxma de goederen verworven, maar dat kan nergens mee bevestigd worden.

Ansck Juwinga wordt opgevolgd door haar dochter Luytge Bockes Harinxma, die met de Ommelander Roelof van Ewsum trouwt. Zij erft onder andere deze boerderij, waarbij in 1543 over "salige joncker Oene landen" gesproken wordt, naar Onno van Ewsum, de zoon van Luytge en Roelof.
Via de belendingen uit 1511 en 1543 kon meer informatie over deze boerderij in 1640 en 1700 konden worden gevonden. Bij deze boerderij hoorden twee ten noorden van de Hemdijk gelegen floreenvrije percelen. En van deze twee percelen lag strategisch op de kruising van Hemdijk en Oudegaaster Schetting, en hier op de kaart uit het atlas van Schotanus van 1718 een stinswier aangegeven. Er is een hele kleine kans dat hier de stins van Hessel Albada stond.
Na 1511 komen we de boerderij alleen maar tegen als een "gewone" boerderij. En de stinswier komen we na 1718 niet meer op kaarten tegen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!