Juwsmastins te Leeuwarden

Ligging Deze stins stond in Leeuwarden, aan oostkant van de Weaze tussen Blokhuissteeg en Nieuweweg.

Het voormalige ABN-AMRO kantoorgebouw op 16 februari 2007

Andere benaming Muntenburg
Ontstaan Waarschijnlijk al vóór 1400.
Geschiedenis Over de Juwsmastins is niet veel gepubliceerd. Wel schrijft Eekhoff dat er in een oorkonde, een soort (koop)akte, van 1406 sprake is van “Ona Jowsma land op de Wasa”. Dat moet toen net buiten de stad hebben gelegen, want op dat punt vormde de Weaze toen de oostelijke grens van Nijehove/Leeuwarden. De brede stadsgracht en de stadswallen waren er nog niet, dus zijn landerijen zullen zich ongetwijfeld langs de Weaze/Potmarge naar het zuiden hebben uitgestrekt. Of de stins hier in 1406 al stond wordt er niet bij vermeld, maar dat ligt wel voor de hand. Het waren gevaarlijke tijden en als je landerijen had die aan een stad grensden, was de meest geschikte plek om een huis te bouwen zo dicht mogelijk bij die extra bescherming.

In 1550 is het huis eigendom van jhr. mr. Sydtz Tjaerda afkomstig van de Tjaarda state te Rinsumageest. Uit het zelfde geslacht dat er met moord en doodslag zo’n 80 jaar eerder voor gezorgd had dat de Juwsma’s van hun stins te Rinsumageest verdreven werden.

In 1566 blijkt het huis eigendom te zijn van jhr. dr. Tjalling van Eysinga. Ook Juwsma State te Wirdum was eigendom van deze familie.

In 1690 is het huis nog steeds eigendom van de familie Van Eysinga, maar is het volgens de rekeningen van het St. Anthoni Gasthuis verhuurd aan de muntmeester Falconier. Sindsdien werd het huis ook wel Muntenburg genoemd.

Die naam bleek erg toepasselijk toen in de 20e eeuw de Amsterdam-Rotterdam Bank (Amro-bank) op deze plek haar nieuwe hoofdkantoor voor Friesland liet bouwen.
Bewoners 1406 Ona Jowsma
1550 Sydtz Tjaerda
1566 Tjalling van Eysinga
familie Van Eysinga
1690 de heer Falconier (huurder)
Huidige doeleinden Dits is mij (JL) niet bekend.
Opengesteld onbekend
Foto's Afbeelding van de Juwsmastins zoals deze voorkomt op de kaart van Sems uit 1603
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden” door W. Eekhoff, 1846
Foto 1: Jan Leemburg
Afb. 1: J. Leemburg