Kinnema State te Garyp

Ligging Deze State stond in Garyp, gemeente Tytsjerksteradiel.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Mogelijk berust deze State op fictie, evenals 13 andere stinsen/Staten rond Garyp: Solckema stins of Hoog stins, Schroetsma stins, Galckehiem bij Sigerswoude, Stockwier, Douma, Wiarda, Galama, Albada, Amama, Voocklama, Sixma, Oude stins te Garyp, Galkehiem of Binnenrust.

Onderzoek loopt of deze State hetzelfde huis betreft als Huis Acronius.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
KINNEMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Tietjerksteradeel, arrondissement en 3 uur ten zuidoosten van Leeuwarden, kanton en 1 uur ten zuidwesten van Bergum, onder Garijp. Van deze state, welke reeds in het jaar 1622 gesloopt is, weet men thans de juiste plaats niet meer aan te wijzen.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851