Klein-Aynga te Jislum

Ligging Direct ten noordwesten van de kerk van Jislum, gem. Ferwerderadiel.
Ontstaan Wanneer deze State precies is ontstaan is onbekend, maar mogelijk al vóór 1200.
Geschiedenis Romko Aynga vermaakte in 1465 een ander goed in Jislum, waar Anne Jukes woonde (allodium in villa vocata Jesselem, quod Anna Jukonis possidet), aan zijn zuster Bauk die bij de Grauwe zusters in Fiswerd bij Leeuwarden was ingetreden. Omdat de Fiswerder goederen na de Reformatie kwamen aan de Leeuwarder stadsarmen, is dit goed nauwkeurig te lokaliseren: het gaat om de sate die vermeld is onder nummer 4 in het floreenkohier en grensde aan Groot-Aynga (FC1).
In 1640 was het eigendom van de “Stadsarmen van Leeuwarden” en was Gaitse Ruirts gebruiker. In 1698 en 1700 was de dan 60 pondemaat (ca. 22 ha) grote boerderij nog van dezelfde eigenaar, maar de gebruiker heette Johannes Jeppes. Tussen 1700 en 1728 heeft de stad Leeuwarden het goed verkocht, want in het laatstgenoemde jaar is de boerderij eigendom van jonker Julius Ritske van Sixma en is Lieuwe Jans gebruiker. In 1832 is het eigendom van de erven Du Tour van Bellinchave.
Bewoners 1465 Romko Aynga
Bauk Aynga
1640, 1698 en 1700 Leeuwarder Stadsarmen
1728 jonker Julius Ritske van Sixma
1832 erven Du Tour van Bellinchave
Huidige doeleinden Op deze plek staat nog steeds een boerderij.
Opengesteld De boerderij is particulier bewoond en niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Website hisgis