Klein Botniahuis

Ligging Dit huis is gelegen aan de Brede Plaats in Franeker.

Foto van het huis op 25 oktober 2003

Ontstaan Het huis werd voor 1530 gebouwd.
Geschiedenis Omstreeks 1530-1540 werd een reeds bestaand gebouw waarschijnlijk door Jarich (van) Botnia, grietman van Franekeradeel, drastisch verbouwd. Dit bestaande gebouw was opgebouwd uit kloostermoppen, twee lagen rode en één laag gele. De vensters bestonden uit kloosterkozijnen.
In de gevel aan de Breedeplaats is dit nog duidelijk herkenbaar. Zelfs zou men nog een ouder gedeelte kunnen herkennen, namelijk ter plaatse van de kelderraampjes rechts in de gevel. Dit gedeelte is opgebouwd uit secundair verwerkte kloostermoppen in een willekeurig verband. Zeer duidelijk is dat de verbouwing van 1540 met een verhoging van ruim een meter gepaard ging. Dit gedeelte is opgebouwd uit rode rooswinkels afgewisseld met een laag gele moppen. Ook de toppen van de zijgevels dateren uit deze periode en zijn versierd met nissen en een opklimmend boog-fries.
Het gehele houtskelet en de kap werden vernieuwd. In het linkerdeel werden een begane grond en een verdieping aangebracht, terwijl rechts boven de overwelfde kelder een zaal werd aangebracht. De twee zandstenen kruiskozijnen kwamen voor twee kloosterkozijnen in de plaats. Tijdens de restauratie in 1975 bleek dat deze kozijnen opgebouwd waren uit onderdelen van vier kloosterkozijnen. Het dak was met leien bedekt.
'Er stond een schuur bij en de grote hovinge strekte zich uit tot aan het Zuiderbolwerk' (L. Mulder).
Het huis is door de eeuwen heen vaak van eigenaar verwisseld en heeft derhalve vele veranderingen ondergaan, zowel in- als uitwendig. De meeste kruiskozijnen zijn vervangen door de 18e-eeuwse en 19e-eeuwse schuiframen. De twee hierboven beschreven kruiskozijnen zijn behouden gebleven.
Wellicht in de 18e eeuw werden de leien vervangen door blauw geglazuurde pannen en werd een rijke kroonlijst aangebracht. Bij de restauratie in 1975 zijn de leien weer aangebracht en is de kroonlijst verwijderd en vervangen door een eenvoudige goot op een geprofileerde bakstenen lijst. Oorspronkelijk zal geen goot aanwezig geweest zijn. De houten vensters zijn gehandhaafd. De omstreeks 1900 door de architect van de Kloot Meyburg aangebrachte stoep met ingang aan de noordelijke zijgevel is verwijderd.
In 1853 werd het huis bestemd tot Diaconie-weeshuis. Een steen boven de deur getuigt hier nog van. Nu is het in gebruik door de hervormde gemeente.
Bewoners ca 1530 Jarich Botnia
Huidige doeleinden De huidige doeleinden zijn mij niet bekend.
Opengesteld Ik weet niet of het huis opengesteld is voor bezichtiging.
Foto's Plattegrond van het huis (toestand 16e eeuw)
Bronnen Tekst: Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Foto 1: Albert Speelman
Afb. 1: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979