Huize Lindenoord

Ligging Deze state is gelegen in Wolvega, gemeente West-Stellingwerf.

Foto van het huis op 18 juli 2003

Ontstaan Het huis bestond in elk geval in de 17e eeuw.
Geschiedenis In het laatst van de 17e eeuw kwam het al eerder gebouwde pand in het bezit van Ernst van Haren (1623-1701). Door overerving bleef het huis gedurende de gehele 18e eeuw in het bezit van zijn geslacht. Hij was de eerste grietman van West-Stellingwerf.
Een prent van Stellingwerf uit 1723 geeft het pand in de 17e eeuwse toestand weer. In 1728 wordt het pand afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw, dat in 1733 gereed is.
In 1742 wordt de verbannen staatsman uit Holland, grietman Onno Zwier van Haren, eigenaar. Hij maakte gedichten en toneelspelen en legde ten oosten van het pand een openluchttheater aan.
In 1776 werd het pand grotendeels door brand verwoest. In 1780 werd het huidige pand met twee lagere bijgebouwen in de z.g. Louis XVI-stijl opgetrokken. In 1855 kwam het pand in het bezit van mr. S. G. Manger Cats. Hij heeft gedurende de daaropvolgende jaren veel aan het gebouw 'gemoderniseerd'. Zo zullen wellicht de huidige empire-vensters toen aangebracht zijn. Tijdens de restauratie in 1977 werd achter een betimmering in het rechter bijgebouw het jaartal 1856 aangetroffen. Bovendien bleek dat zich in dit gedeelte van het bijgebouw een 18e-eeuwse keuken heeft bevonden.
In 1908 wordt het pand publiek verkocht. In dat jaar worden de stallen aan de linker zijde geheel en het rechter bijgebouw gedeeltelijk gesloopt.
Sinds 1939 is de gemeente eigenaar. Inwendig bezit het pand nog een stucplafond in de zaal in de Louis XVI-stijl. In het souterrain bevindt zich nog de 18e-eeuwse keuken, die tijdelijk als fietsenstalling in gebruik is geweest.
Bewoners - 1701 Ernst van Haren
familie Van Haren
1742 Onno Zwier van Haren
gravin Madeion van Hohenlohe, geboren van Haren
1855 mr. S. G. Manger Cats
1939 gemeente West-Stellingwerf
Huidige doeleinden Het huis zou een nieuwe bestemming krijgen. Volgens een krantenartikel uit mei 2003, zal ongeveer aan het einde van 2004 in het huis de Oudheidkamer, de Vereniging Historie en de VVV in het pand een nieuw onderkomen hebben gevonden. Deze plannen bleken beiden in september 2009 niet economisch haalbaar te zijn. Op dit moment wordt het pand beheerd door Tijdelijk Wonen, totdat er een beter plan op tafel komt.
Opengesteld Het huis wordt tijdelijk bewoond en is niet toegankelijk.
Foto's Zwart-wit foto van het huis uit ca 1930 Oude tekening van het huis uit 1880 door A. Martin Tekening van de State door J. Stellingwerf uit 1723
Bronnen Tekst: Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Foto 1: Albert Speelman
Afb. 1: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Foto 2 en Afb. 2: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992
De heer J.A. Zweinstra