Lioenya State te Ee

Ligging Lioenya State behoorde onder Ee, gemeente Dongeradeel, maar lag binnen het dorpsgebied van Engwierum.
Ontstaan Omtrent het ontstaan van de stins/state is niets bekend.
Geschiedenis Op 11 oct. 1491 was Haynkia Lyongya onder de inwoners van Ee die zich bij het verbond met de stad Groningen aansloten. Vanwege dit zelfstandige politiek optreden heeft Noomen Lioenya in zijn inventarisatie opgenomen.
In 1511 werd het goed bewoond door Jouke Lioenye die ook de belangrijkste eigenaar was. Het was toen 50 pm groot. In 1640 was Loenia sate (eigenaar de secr. Lambertus Beima) 67 pm en in 1700 81 pm groot. Bij alle continu´teit was er tussen 1511 en 1700 dus ook heel wat dynamiek in de omvang van de sates. In Ee manifesteerde zich dit ook daarin dat een derde van de sates die in 1640 nog volwaardige agrarische bedrijven waren, in 1700 tot hornlegers was gereduceerd. De in 1850 opgegeven percelen voor deze hornlegers lijken soms betrouwbaar, maar soms ook een slag in de lucht. Een deel van het land werd bij andere sates gevoegd. Zo zal ook de groei van Loenia van 50 naar 81 pm te verklaren zijn.
Het kaartbeeld van 1718 toont, vergeleken met de floreenadministratie van 1700/1850, dat Loenia waarschijnlijk uit twee sates ontstond. Het eigenlijke Loenia lag als een Eester enclave in Engwierum, ten oosten van Wierda (Engwierum FC14). Rond het erf lag in de 19de eeuw nog een singel.(*1) Ten westen van Wierda behoorde nog een kavel onder FC40, met in 1718 een als "stemmende plaats" aangeduid huis. Zie verder bij de stinswier op de Vellingen.

(*1) De Tegenwoordige Staat spreekt van "de Valingen, alwaar de oude state Lonia plag te zyn".
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Het stateterrein is onbehuisd en niet meer herkenbaar.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis