Lioulastins bij Franaker

Ligging Deze stins stond bij Lankum, ten westen van Franeker.
Ontstaan Deze stins wordt in 1405 genoemd.
Andere benamingen Lyowla stens and stattha (1405), Lyolama en Lioelama (1406), Lioula huus (1474), Lyoella gued, Lioule saete, Lioelaterp, Lyolla zathe (16e eeuw)
Geschiedenis De oudste vermelding van deze stins dateert van 1405. In dat jaar is Hylleke Lauckemma eigenaresse. In dat jaar draagt ze de stins over aan Bawka Dowadr (ook Bauke Lyoula). Daarna komen we Remer Lioula tegen, die tusse 1427 en 1436 rechter in Franekeradeel was.
In 1448 begint de geleidelijke overgang van de stins op de familie Sjaerdema: De weduwe van Remer Lioula, Eetke, droeg de stins met 40 pondematen land via een ruil over aan Douwe Sjaerda.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!