Ludringa State te Akkrum

Ligging De state lag ver ten noordwesten van Akkrum, gemeente Heerenveen, vlakbij Jirnsum.

De boerderij op het stateterrein op 07-05-2011

Andere benaming Douwema State
Ontstaan Wanneer de State gebouwd werd is onbekend.
Geschiedenis "Tegenover Irnsum, waar de Douwema's in de Donia-oorlog rond 1460 steunpunten hadden, ligt Ludringa. In 1478 gaf Jorrert Andringa aan (oude) Jancko Douwama en diens zoon Douwe zijn aandeel in Liweringa. Later staat deze stins ook als Douwema bekend. De geschiedenis van dit goed moet nog nader worden onderzocht." schrijft Noomen.

In 1640 was Tjepke van Aylva eigenaar van de state en boer Birde Ydzes de gebruiker. In 1698 staat de stem op Jan van Vollenhove de jonge uit naam van zijn vrouw en als tweede eigenaar wordt dan Engeltie Palm vermeld. Er is bij beide eigenaren niet vermeld voor welk deel ze het goed in eigendom hadden. In het floreenkohier van 1700 worden Engeltie Palm en Jan van Vollenhove nom. ux. in één adem genoemd. Vermoedelijk was Engeltje een schoonzuster van Jan. De state moet toen inmiddels gesloopt zijn, want het goed wordt vermeld als een zate met huysinge. Die was 97 pondemaat (bijna 36 hectare) groot en werd gepacht door Anne Gerbens. In 1728 was het eigendom van B.J. Nidam erven en in gebruik bij Jantien Meekes. Ruim 100 jaar later was het nog in bezit van de familie Nijdam, want in het kadaster van 1832 is Klaas Cornelisse Nijdam en mede E. vermeld.

Bewoners tot 1478 Jorrert Andringa (mede-eigenaar)
Jancko Douwama
Douwe Douwama
1640 was Tjepke van Aylva
1698, 1700 Engeltie Palm en Jan van Vollenhove nom. ux.
1728 B.J. Nijdam erven
1832 Klaas Cornelisse Nijdam en mede eigenaren

Huidige doeleinden Op het terrein staat een boerderij die nog door de gracht omgeven lijkt te zijn.
Opengesteld De boerderij wordt particulier bewoond en is vermoedelijk niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2009
"Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832", diel 6, J.A. Mol en P.N. Noomen, Uitg. Fryske Akademy, Ljouwert 1993
Foto 1: archief van J. Leemburg