Luniastins te Marsum

Ligging Deze stins stond bij Marsum, gemeente Menaldumadeel.
Ontstaan Deze stins wordt voor het eerst in 1439 genoemd.
Andere benaming Lioyngia huus, Lyonie
Geschiedenis Wpka Doyema schenkt in 1439 aan de pastorie van Marsum een stuk land van drie pondemaat en twee einzen groot. Dit stuk land is gelegen 'in dae Dyckland by Lioyngia huus'.
In 1501 komen we Heer Tjalling tegen, die prebendaris in Marsum is. Hij schenkt aan de kerk van Marsum land "op 't suyden van Lyonie sylslaet" (= waterlossing). Deze waterlossing in de Middelzeedijk bevond zich in de 15e eeuw dus blijkbaar naast de Luniastins.
In 1640 is er sprake van de sate Lunia, die dan in bezit is van Schelte van Paffenrode en in 1700 van de heer Cammingha.

Twee jaar later verkoopt de heer Cammingha de sate aan Wybren Sipckesz Bokma en Jan Taeckesz. Laatstgenoemde gaat zich door zijn nieuwe bezit Luinia noemen en laat zijn naam aanbrengen op een wapensteen. Deze wapensteen uit 1726 bevindt zich nog steeds in de voorgevel van de boerderij.
In het atlas van Eekhoff uit 1718 wordt bij de sate in stinswier afgebeeld. Meer dan 100 jaar later, in 1832 is het perceel waar de wier op lag in gebruik als boomgaard.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!