Klein- of Lutcke Dotinga State te Marsum

Ligging Deze State stond op het nieuwland buitendijks tegenover Heringa State en grensde aan Groot Dotinga State.
Ontstaan Deze State bestond waarschijnlijk al tegen het einde van de 15e eeuw.
Geschiedenis In de 16e eeuw was er een tweede tak van de fanilie Dotinga, die deze State in bezit had. Tegen het einde van de 15e eeuw komen we een Doedt Offckes Dotinga, die getrouwd was met Sjoerd Aesgema in de Poelen onder Dronrijp. Dit echtpaar kreeg een dochter: Doedt Aesgema. Ze trouwde met Tiete Folpertsz Baerdt op Baerderburen in Arum en we komen haar in 1557 nog in documenten tegen. In 1546 komen we hun zoon Siuerdt Tietesz Baerdt tegen, die dan "op de Poelen", eigendom van zijn vader in Dronrijp. Een jaar later blijkt hij op Lutcke Dotinga te wonen.
Siuerdt is de laatste van de familie, die op Lutke Dotinga woont, want zijn zoon Hobbe Baerdt, verpacht het huis. Hobbe brengt het tot secretaris van Harlingen en vanaf 1585 is hij griffier van het Hof van Friesland. In 1591 wordt hij in Marsum begraven.
Ook in 1640 en in 1700 wordt de State verpacht door zijn nakomelingen.
Bewoners eind 15e eeuw Doedt Offckes Dotinga
ca 1557 Doedt Aesgema
ca 1547 Siuerdt Tietesz Baerdt
Hobbe Baerdt
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!