Maurismastins bij Mantgum

Ligging Deze stins stond in Tsjeintgum, dat onder Mantgum valt of stond op het grondgebied van Jorwerd, gemeente Baarderadeel.
Ontstaan De familie Mauringa/Maurisma komen we vanaf 1329 tegen in het gebied van Mantgum, mogelijk dat er toen al een stins stond.
Geschiedenis In 1329 komen we een Maurus Mauringa in Szyntinge tegen in de archieven en zo'n honderd jaar later Mawer te Szentenge (1417): hij koopt dan een stuk land en krijgt ferdban (?) van de grietman en mederechters van Baarderadeel. Daarna komen we in 1453 Wyger Lausz Maringa in Ztentenghem tegen, die dan oud-grietman van Baarderadeel is. Hij legt in dat jaar een getuigenverklaring af en is mogelijk de kleinzoon van Mawer uit 1417.
In de genealogische geschriften van Upcke van Burmania komen we een Laes Maurisma, die mogelijk weer de zoon is van Lausz en hoogstwaarschijnlijk stierf met hem de familie Mausrisma uit. Hij trouwde namelijk met Jel Hermana en dit echtpaar kreeg alleen drie dochters.

Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!