Melkema State te Rinsumageest

Ligging Deze State stond ten oosten van Rinsumageest, gemeente Dantumadeel.

Oude afbeelding van de State

Andere benaming Melcama State, Molcama State
Ontstaan De oudste vermelding van de State is mij niet bekend.
Geschiedenis De oorspronkelijke bewoners zullen Melcama geheten hebben, maar over deze familie is weinig bekend. Het geslacht was in mannelijke lijn al vr 1600 uitgestorven. In de 16e, 17e en 18e eeuw was de state eigendom van een tak van de uitgebreide familie Van Aylva.
In 1532 woonde hier Tjaerd Ulbo van Aylva. Zijn zoon Tjaerd van Aylva was in 1582 tijdelijk grietman en in 1601 werd hij het definitief. Zijn (klein)zoon, ook een Tjaerd van Aylva, bekleedde dat ambt van 1656 tot 1666 waarna hij raadsheer in het Hof van Friesland werd. Hij liet de state helemaal verbouwen, vergroten en verfraaien. Deze tweede Tjaerd is in 1679 op Melkama State overleden.

Zijn zoon, alweer een Tjaerd, volgde zijn vader in 1666 op als grietman van Dantumadeel en bleef dat tot 1713. Hij woonde met zijn vrouw Helena Maria thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Zij stierven kinderloos.
In de bewaard gebleven acten vanhet "Nedergerjocht" komen we de vermelding tegen, dat "Juffr. Jetske van Aijlva woonagtigh is op Melckama Staate onder Rinsumageest.
In 1723 werd de state bewoond door een mevrouw Van Unia, dochter van generaal Schratenbach. Daarna gaat het huis diverse keren in andere handen over tot het in 1754 "op afbraak" werd verkocht. Deze verkoop gebeurde in gedeelten: "Cosijnen, Engelsche schoorsteen, Schoorsteenmantel, Goudleeren behangsel, blauwe en bonte vloeren, staande en liggende plaaten, het muurwerk, hout, ijzer en lood. En na zulks zal alles te zamen getrokken in n perceel worden opgeroepen". De poort bracht 67 goudguldens op en de state slechts 1727.
Het kasteelterrein en in ieder geval een deel van de landerijen werden bij het naastgelegen Eysinga State gevoegd.

Volgens de "Tegenwoordige staat van Friesland" was Melkama "...insgelijks met eene uit het water opgehaalde huizinge versierd...", maar "... dit gebouw is reeds voor veele jaaren weggebroken, zijnde de hoving en plantagien in die eerstgenoemde State Eysinga versmolten".
Bewoners 1532 Tjaerd Ulbo van Aylva
1582 Tjaerd van Aylva
- 1679 Tjaerd van Aylva
1713 Tjaerd van Aylva
1722 Jetske van Aijlva
1723 mevrouw Van Unia-Schratenbach
Huidige doeleinden Van deze state is niets terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Oud kaartje van Rinsumageest waarop de State voorkomt Nog een kaartje van de States rond Rinsumageest rond 1820
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992
Aantekeningen uit archief J. Leemburg
"Tegenwoordige staat van Friesland", uit ca 1857
"De historie gaat door het eigen dorp" van A. Algra (ca. 1957)
Afb. 1 en 2: Henk Talma
Afb. 3: Jan Kooistra