Mellema State te Foudgum

Ligging Mellema State lag ten noordoosten van Foudgum, gemeente Dongeradeel.
Ontstaan De oorsprong van deze state ligt vermoedelijk voor 1500.
Geschiedenis Volgens Van der Aa was ook Mellema voorheen een state. Op de kaart van Schotanus-Halma is het een stemmende plaats.
In 1511 wordt als tweede aangeslagene genoemd Eelke Mellema voor 66 pondematen. Ook in de 16e-eeuwse processen komt hij voor, evenals in het Beneficiaalboek van 1543.
Volgens het stemkohier van 1640 was het goed eigendom van "Otto Wigara kinderen" en in gebruik bij "Tjaard Eglis" (Tjeerd Igles). Blijkbaar hebben die het aan Tjeerd verkocht, want in 1698/1700 was "Egle Tjeerts"/"Egle Tjaerds" eigenaar en gebruiker. Na zijn overlijden bleven zijn kinderen op de boerderij wonen, want in 1728 is het eigendom van Gertie, Jacob, Klaas, Sybe en Dirk Igles die allemaal als "eigenaar en gebruiker" te boek staan. In 1832 is eigenaresse de weduwe van Hoite Jakobs Mellema.
Bewoners 1511 Eelke Mellema
1640 "Otto Wigara kinderen", gebruiker Tjaard Eglis
1698 Egle Tjaerds
1728 Gertie, Jacob, Klaas, Sybe en Dirk Igles
1832 weduwe Hoite Jakobs Mellema
Huidige doeleinden Op het terrein staan besdrijfsgebouwen.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis