Menckemahuis te Kollum

Ligging Het Menckemahuis stond in Kollum, gemeente Kollumerland, ten westen van de kerk.
Andere benaming Hettingahuis, Boelenshuis
Ontstaan Vermoedelijk gesticht in de eerste helft van de 16e eeuw.
Geschiedenis In 1579 wordt het huis vermeld als “Sytcke Menckema-huys binnen Collum, opt west van Colmer-kercke”. Het bezat toen een uitgestrekte “hovinge”. In 1594 verkocht Sytcke het huis aan een zekere Pieter Meinertsz en in 1616 draagt diens broer Willem het over aan Kempo van Tadema. Die ruilde het drie jaar later tegen 4 pondemaat land “gelegen voor Abbema-huys opt noord van de wegh”. Hij wilde dat lapje van ca. 1,5 hectare blijkbaar graag in bezit hebben dat hij er een flink huis met een grote hof in het dorp voor kwijt wilde. De nieuwe eigenaar werd de procureur-postulant van Kollumerland Sybrant van Hettinga die er al een tijdlang woonde. Hij woonde reeds in 1598 te Kollum en komt daar in 1602 en 1612 als notaris voor. Hij trouwde eerst met Riem van Hania, later met Auck Ruirdtsdr. en vervolgens met Ytcke Fratermans. In 1620 stierf hij en zijn weduwe bleef het huis bewonen.
Door koop of erfenis is het huis in 1640 eigendom van Tarquinius van Boelens, die grietman van Achtkarspelen was.
Rond 1690 werd het huis tot weeshuis ingericht en in 1842 gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe school.
Bewoners 1579 Sytcke Menckema
1594 Pieter Meinertsz
tot 1616 Willem Meinertsz.
1616 – 1619 Kempo van Tadema
1619 – 1620 Sybrant van Hettinga
1620 Ytcke Fratermans, wed. Van Hettinga
1640 Tarquinius van Boelens
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Kollumerland en Nieuw Kruisland” door mr. A.J. Andreae, 1883-1885