Mennema State te Hiaure

Ligging Mennema State lag ten zuidwesten van Hantumhuizen, gem. Dongeradeel.

De boerderij op het terrein van Mennema State d.d. 25-04-2010

Ontstaan De state is vermoedelijk in de 15e eeuw ontstaan.
Geschiedenis Mennema op de Lytse Jouwer was in de 15de eeuw de woonplaats van de adellijke familie Mennema. Als Mennema staten en het guet heetende te Mennema wordt het in 1543 vermeld; de familienaam komt te Hiaure in de 15de eeuw al voor.
In het midden van de 15de eeuw zijn twee broers Mennema bekend: Gerbith en Lieuwe. Gerbith was gehuwd met Tiemck, een dochter van Wibren Boulsma van Hijum.(*1) Zij woonden in Leeuwarden. Gherbeth Mynnama vroeg in 1491 met zijn landsaten in Dongerdeel ende Ferwerdedeel opgenomen te mogen worden in het verbond met Groningen. Voor 1502 was hij betrokken geweest in een vete met Gercke Hemminga alias Tiessens, die hem toen schadevergoeding betaalde voor geweld, gevangenschap en "andere misdaden". Mogelijk is hij dezelfde als de Gerbrant Mennama waarover de 16e-eeuwer Janco Douwama rept in zijn Geschriften. Tiemck maakte in 1484 haar testament; Gerbith stierf voor 1505. Zij lieten geen kinderen na. Een niet bij name genoemde zuster van Gerbith was zuster in het klooster Weerd.
Gerbiths broer Lieuwe trouwde met Beits Stenstera, dochter van Sasbet Stenstera te Foudgum.(*2) Hun zoons Aedzert, Tzalingh en Gerbeth erkenden in 1505 als erfgenamen van hun oom Gherbet Mennama een betaling uit land op de Lytse Jouwer.
De ligging van Mennema wordt aangegeven door Van der Meer en Van den Berg. In 1640 was Mennema een pachtgoed.

(*1) Uit zijn huwelijk met Imck Hemmema van Berlikum, gestorven in 1475, zou Wibren volgens Upcke van Burmania, UvB, fol. 47Av, geen kinderen hebben gehad.
(*2) Beits hertrouwde voor 1504 met Lieuwe Popta.
Bewoners - NN Mennema. Zoons:
- Gerbith Mennema, gestorven voor 1505, getrouwd met Tiemck Wibrensdr Boulsma van Hijum, die testeerde 1484; en Lieuwe Mennema, getrouwd met Beits Stenstera. Zoons van Lieuwe:
- Aedzert, Tzalingh en Gerbeth Lieuwesz Mennama, vermeld 1505
1640 jonker Aylva, gebruiker Gerben Luipkes
1698 Ulbe baron van Aylva, grietman over Oostdongeradeel en "Vrouw Loo" ; gebruiker Jan Binnes (1698) / Jan Buwes (1700)
1728 grietman Albartus Aemilius Lamoraal Rengers uit naam van zijn vrouw en "Juffr. Loo, Vollenhove" ; gebruiker Romke Tijssen
1832 Johannes Thomas van der Bij
Huidige doeleinden Op het terrein staat een woonhuis.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis
Foto 1: Jan Leemburg