Meynsma State bij Buitenpost

Ligging Deze State stond bij Buitenpost, gemeemte Achtkarspelen.

Kaartje met de States in Buitenpost in 1844

Ontstaan Meynsma State is in de 15de eeuw of reeds eerder ontstaan.
Geschiedenis De geschiedenis van Meynsma State valt tot in de 15e eeuw terug te volgen. We komen een Friese Meynsma tegen, di al vr 1511 overleden is. Zij had twee dochters; mogelijk van twee verschillende partners.
NN trouwde met Botte Herbranda uit Nes, die in 1505 edelman in Achtkarspelen is. De andere dochter van Friese Meynsma was Geel Bootsma, eerst getrouwd met Ritscke Gauckema van Oudwouderzijl, daarna met Sierck Remmersma van Dokkum; beide mannen gingen zich Bootsma noemen.
Ten gevolge van deze huwelijken van Frieses dochters waren in 1511 de erfgenamen Herbranda en Bootsma (-Mellema) in Buitenpost, Augustinusga, Twijzel en Anjum in het gemeenschappelijk bezit van verschillende goederen.

In de jaren 1524 - 1544 procedeerden vervolgens de families Bootsma en Mellema tegen de familie Herbranda, ondermeer over een aandeel in Meynsma staete leggende Buytenpost; het bleek toen dat de betwiste goederen afkomstig waren van wijlen Friese Meynsma, oldemoeder van Eets Gauckema/Bootsma. Deze Eets trouwde met Poppe Remmersma/Mellema, een broer van haar stiefvader.
In 1544 waren de kinderen van Haye Herbranda, een zoon van Botte, eigenaars van de "saete, liggende te Buytenpost, Meynsma saeten genoempt". Hayes dochter Ebel trouwde eerst met Gabbe Douwema (Jislum/Garijp) en vervolgens met mr. Hoyte Meynsma. Deze Hoyte was mogelijk een verre verwant van Friese Meynsma.

Volgens de archieven van 1640 en 1728 blijken familieleden uit de familie Meynsma eigenaar te zijn van de State.
Bewoners voor 1511 Friese Meynsma
families Gaukema en Remmersma
families Bootsma/Herbranda/Mellema
1544 kinderen van Haye Herbranda
Ebel Herbranda
fam. Meynsma
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
Afb. 1: De website hisgis