Minnema State te Harich

Ligging Deze Stins/State stond ten noordoosten van Harich, gemeente Gaasterl‚n-Sleat.

Tekening van de State door J. Stellingwerf uit ca 1720

Andere benaming Minnemastins
Ontstaan Wanneer de oorspronkelijke Stins gebouwd werd is niet bekend, maar mogelijk al in de 12e eeuw.
Geschiedenis De Minnemastins was de belangrijkste Stins van Harich. Naast deze Stins stonden er nog twee stinsen. Harich was dan ook in de vroege Middeleeuwen de belangrijkste plaats van 'Ghesterlant' en in de twaalfde eeuw zelfs hoofdplaats van de grietenij Harichsteradeel. Later werd Harich een onderdeel van de grietenij Gaasterland.
De Stins heeft zijn naam te danken aan het geslacht Minnema en heeft in de loop van de eeuwen veel bewoners gehad: door verkoop gaat het huis verschillende keren over in handen van andere families.

Het belangrijkste lid uit de familie Minnema was Pier Epes Minnema. Hij behoorde tot de Schieringers en was daar een hoofdman van. Met de Schieringers vocht hij tegen de Saksische hertogen. Toen Karel V het bewind overnam, werd Pier als rebel van zijn bezittingen verbeurd verklaard.
In 1698 is het huis eigendom van DaniŽl Valkenier, hoofd-muntmeester te Leeuwarden. Na zijn dood blijft zijn weduwe in het huis wonen tot haar dood in 1724. De erven Valkenier besluiten het huis te verkopen aan Regnerus Annaeus Lycklama van Wyckel, grietman van Gaasterland. Deze splitst het bezit op in een agrarisch deel of werkgedeelte, dat werd verhuurd aan pachters, en een woongedeelte.

Regnerus Annaeus sterft in 1756 en het huis wordt gekocht door Ulbo Aylva Rengers, die de nieuwe grietman is geworden. In 1840 is het nog tijdelijk in gebruik geweest als pastorie, maar in 1851 wordt het grotendeels afgebroken en in 1869 helemaal.

Van de Minnema State is slechts ťťn afbeelding bewaard gebleven. Deze werd waarschijnlijk door Jacob Stellingwerf getekend. Deze tekening werd vervaardigd, net voordat de splitsing van het goed plaats vond.
Het gebouw staat op een omgracht terrein dat aan de noordoostzijde van de dorpskom lag en bestond uit twee haaks op elkaar staande vleugels van elk twee verdiepingen. Het belangrijkste deel van het schilderachtig gebouw was het middelste gedeelte, dat een laat-gotische geveltop en de ingangspartij bevatte, die waarschijnlijk dateerden uit eind vijftiende of begin zestiende eeuw.

Naast de hoofdingang had het huis in de zijvleugel nog een tweede ingang. Rechts van het gebouw bevond zich nog een kleine aanbouw van slechts ťťn bouwlaag, terwijl zich links een vermoedelijk in de zeventiende eeuw aangebouwd gedeelte met grote ramen bevond met twee verdiepingen, dat gedekt werd door een tentdak.
Bewoners familie Minnema
eind 15e eeuw Pier Epes Minnema
1698 DaniŽl Valkenier
- 1724 weduwe van DaniŽl Valkenier
1724 - 1756 Regnerus Annaeus Lycklama van Wyckel
1756 Ulbo Aylva Rengers
1840 pastorie
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992
Afb. 1: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992