Minnemastins bij Jirnsum

Ligging Deze stins stond bij Jirnsum, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan De stins wordt als zodanig vermeld in 1461.
Geschiedenis In 1448 trad Walthia Mynnama op als kerkvoogd van Irnsum. Als Walka Mynnaz zegelde hij in 1460 met Doeke Albadama. In 1461 werd dat steenhuis toe Yrnsum dat Wattya Minne zoon toe behoorde door Botte Eesez, zwager van de Vetkoper vechtersbazen Donia, ingenomen. Hij liet het begraven ende beboluercken en ging er wonen. Nadat de Donia's zich met de Schieringers hadden verzoend, ondernamen de Donia's in 1463 vanaf dit huis acties tegen het steenhuis van de Vetkoper Jancke Douwama te Irnsum, namen het in, verwoesten het en verdreven Jancke uit Irnsum. In de herfst wist Jancke Douwema Botte Eesez' huis - dus Minnema - te veroveren; hij zou er lange tijd op blijven wonen.
In 1479 was Walthia (Watka, Watse) overleden. Een zoon van hem, Lambert Watkez, werd toen verzorgd in het klooster Haskerconvent. Walthias andere erfgenamen - Mynne Watkaz te Wergea en de schoonzoons Godfriond Jellez Ziarda te Menaldum en Hans Hokez (Gauma) te Oldeboorn- zagen om dit te bekostigen af van een deel van de erfenis.
Of Watse Minnes of zijn erfgenamen het steenhuis hebben terug gekregen, is niet bekend. Wèl had Hans Hokez' zoon Watthie Hanses in 1511 recht op een grondrente te Irnsum en bewoonde diens zoon Siger Watses in 1543 "Syger Watyesz" Minnema zaete,(1) waarschijnlijk de state van zijn overgrootvader Walthia Mynnama. De exacte ligging van Minnema steenhuis is nog niet bekend.

(1) Diens zoon Aede Sygers was in 1580 kerkvoogd van Irnsum.

Het bovenstaande is grotendeels ontleend aan H. Walsweer, "Garypster Wiarda's", GJB (1991) 125-138

Bewoners 1448 Walthia Mynnama
1461 Botte Eesez
1463 Jancke Douwama
1543 Syger Watyesz

Huidige doeleinden Onbekend
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009