Mionsmastins te Buitenpost

Ligging Deze stins/state stond bij Buitenpost, gemeente Achtkarspelen.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Andere benaming Mejontsma
Geschiedenis In 1630/1632 wordt het goed als volgt omschreven "zekere huysinge ende vervallen stins ende stenen hovinge, bomen ende plantagie, hieminge ende huysstede ende hornleger daer d'zelve op staen met d'gracht daerom gaende ende campke landes [...] met d'gerechte dardendeel van de state, sate ende landen daerby behorende [...] genoempt Mionsma State".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!