Mionsmastins te Buitenpost

Ligging Deze stins/state stond bij Buitenpost, gemeente Achtkarspelen.

Tekening van de state door

Andere benaming Mejontsma
Ontstaan Miontsmastins is vermoedelijk in het begin van de 15e eeuw gebouwd.
Geschiedenis Bij een derde state van de Herbranda's in Buitenpost is sprake van een stins. Van 1593 tot 1632 bewoonde Tryncke Romcke Wybesdr, weduwe van Haio Herbranda, 1580-1589 grietman van Achtkarspelen, Mionsma of Mejontsma-state. Hun kinderen verkochten de state in 1630/1632 aan de toenmalige grietman en gedeputeerde Tarquinius Boelens, onder voorwaarde dat Tryncke Romckes er tot haar dood gratis zou mogen wonen.
Bij die gelegenheid werd het goed omschreven als "zekere huysinge ende vervallen stins ende stenen, hovinge, bomen ende plantagie, hieminge ende huysstede ende hornleger daer d'zelve op staen met d'gracht daerom gaende ende campke landes [...] met d'gerechte dardendeel van de state, sate ende landen daerby behorende [...] genoempt Mionsma State".

Van de familie Boelens vererfde de state op Petrus van Mejontsma, die zijn naam aan de state ontleende. In 1698 was het eigendom van "Jufr. Maria van Mejontsma", vermoedelijk een dochter van Petrus. Gebruiker van boerderij en landerijen was Pyter Tjerx.
In 1728 waren "Barbara van Bay, weduwe Knock" en "de erfgenaam van de heer van der Schelling" gezamenlijk eigenaar, ieder voor de helft.
In 1832 was het eigendom van Kornelis Martinus van Haersma de With.
Bewoners 1593 – 1632 Tryncke Romcke Wybesdr, weduwe van Haio Herbranda
1632 Tarquinius Boelens
fam. Boelens
1728 Barbara (van) Bay en erven Van der Schelling
1832 Kornelis Martinus van Haersma de With
Huidige doeleinden De spoorlijn Leeuwarden-Groningen is dwars over het terrein aangelegd, vrijwel zeker op de plek waar de state gestaan heeft. Op een puntje van het voormalige stateterrein staat nu de manege van Stal “Paula de Jong”.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Kaartje met de States in Buitenpost 1718 Kaartje met de States in Buitenpost 1844 Boerderij Mejontsma State omstreeks 1930 Boerderij en manege in juli 2015
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis kaartlaag "stinzen fryslan"
Afb. 1: archief J. Leemburg
Afb. 2: Hisgis kaartlaag "atlassen fryslan", kaart Schotanus
Afb. 3: W.Eekhoff, "Nieuwe Atlas Provincie Friesland"
Foto 1: Fries Fotoarchief
Foto 2: J. Leemburg