Mockema Blauhuis te Dokkum

Ligging Deze Stins stond langs de rivier de Dokkumer Ee, ter hoogte waar zich vroeger een sluis bevond, in Dokkum, gemeente Dongeradeel.

Plattegrond van Dokkum door Nicolaas Geelkerkcken uit 1616

Andere benaming Mockemastins
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze Stins gebouwd werd.
Geschiedenis Het Mockema Blauhuis was waarschijnlijk een zaalstins, die al in de zestiende eeuw werd afgebroken. De oorzaak hiervan is dat Dokkum de meest Vetkoperste stad van heel Friesland was. Dit betekende dat de bestuurlijke funkties al snel in handen kwamen het van de burgerij. De oude grondbezittende adel had weinig meer in te brengen in het bestuur van de stad en verliet de stadshuizen. Op de fundamenten van het Mockemahuis is in 1608 het stadhuis gebouwd.

Het Mockema Blauhuis was zoals hierboven al genoemd waarschijnlijk een zaalstins, die een met leien gedekte kap had. Als we naar de indeling van de kelders van het stadhuis kijken, kan gezien worden dat de Mockemastins in de breedte aan de Zijl gebouwd was en een zaal moet hebben gehad die ongeveer tweederde van de oppervlakte besloeg en daarnaast een klein vertrek bevatte.
Het huis had een scheidingswand, die we bij veel laatmiddeleeuwse woningen tegen komen. Aan één of beide zijden van deze wand was de stookplaats aangebracht. Deze wand is bepalend gebleven voor de asymmetrische indeling van het stadhuis door de eeuwen heen.
Bewoners Er zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Op de funderingen van de stins is het stadhuis van Dokkum gebouwd.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992
Afb. 1: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992