Mockemastins te Medhuizen bij Ee

Ligging Mockemastins stond aan de Humaldawei te Medhuizen onder Ee, gemeente Dongeradeel.

Foto van het terrein waar Mockemastins heeft gestaan op 24-04-2010

Ontstaan Omtrent het ontstaan van de stins is niets bekend.
Geschiedenis De Mockema's hadden aan het einde van de 15de eeuw stinzen te Aalsum en Ee; volgens de traditie kwamen ze oorspronkelijk uit Morra.(*1) Misschien was reeds Take Mockema omstreeks 1470 eigenaar van dit huis.(*2) In ieder geval was Takes zoon Popcke Mockema in 1501 eigenaar van Mockema te Ee. In dat jaar lieten Popke en zijn broer Gerbrant Mockema, die in ballingschap waren omdat ze tegenstanders van het Saksische bewind waren, het huis door twaalf soldaten bezetten. Dat huys was dick ende sterk, maar door gebruik van zwaar kanonvuur lukte het de landsheerlijke soldaten het huis in te nemen en vervolgens in brand te steken en te vernielen.
In 1511 verpachtte Popka Mockama een sate bij Mockama huys en daarnaast veel ander land. In 1578 woonde Popkes achterneef Taecke Bottes Mockema in Ee. In 1700 werd de state met 't oud stins aan de pachter Jacob Mackes verkocht. Sinsdien was Mockema een boerderij. In 1718 wordt het als boerderij binnen singels aangegeven, rond 1850 gaf Eekhoff de plaats (op FC12) waar het huis had gestaan met een sterretje aan. In 1849 werd de oude boerderij Mockema sate afgebroken en ging de naam over op de boerderij naast het stinsterrein van de familie Meindertsma.

(*1) Zie ook: *Holdinga en *Mockema te Aalsum en *Oldhuystra te Morra.
(*2) De kans bestaat namelijk dat het huis te Aalsum van zijn vrouw Doedt Holdinga afkomstig was.
Bewoners rond 1470 Take Mockema
1501 Popcke Mockema
1578 Taecke Bottes Mockema
1640 jonker Sicco van Groustins en de kinderen van wijlen Jr. Idzart van Burmania, in leven grietman over t Bildt
1698 jonker Ernst Mockema van Harinxma thoe Slooten, grietman over Baarderadeel
1700 Jacob Mackes (voorheen pachter van het goed)
1718 weduwe van Jacob Mackes
1728 Maria van Haersma eigenaresse, Sake Jans gebruiker
1748 secretaris Bergsma eig., Dirk Jacobs gebr.
1778 weduwe Bergsma eig., Douwe Sybrens gebr.
1788 Johannes Casparus Bergsma eig., Johannes Douwes gebr.
tot 1797 (?) Lieuwe Reinders Sinia, vroedsman te Dokkum
1818 Beerent Pieters Terpstra (zelf gebruiker)
1828 Willem Beerents Terpstra
Huidige doeleinden Het stinsterrein is nu weiland, de stinswier is afgegraven.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Genealogische database van J. Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
D.A. Zwart, Schetsen uit de historie van Ee, 1994
Foto 1: Jan Leemburg