Montzema State te Brantgum

Ligging Montzema State lag op het dorpsgebied van Brantgum, gemeente Dongeradeel, aan de weg naar Hantum.

De boerderij op het stateterrein d.d. 25-04-2010

Andere benaming Monsma zathe
Ontstaan Het is niet zeker of dit werkelijk een state is geweest. De oorsprong van deze state is niet bekend.
Geschiedenis Aan de weg naar Hantum staat een grote boerderij van het kop-hals-romptype op een omgracht terrein met een gesmeed ijzeren toegangshek aan gietijzeren palen.
In 1511 wordt Kempe Montie genoemd met het grootste bezit, dat hij evenwel pacht van 'Heer Laes met zijn susteren, Remmert op Spriens, Peter Hayens en de pastoor'. Tussen 1575 en 1579 komt Monsma voor in de decretale verkopen. Het huis 'op Montyema' wordt in 1615 als volgt beschreven: 'een huis, bestaande uit een voorhuijs, keucken, dorschhuijs ende achterhuijs', samen 17 vak lang.

In 1698/1700 vormt de boerderij van 100 pondematen nog het grootste bedrijf en behoorde het aan de gebroeders Lieuwe en Jacob Lieuwes. In 1728 is het eigendom van Aaltje Rinses die in 1724 te Holwerd trouwde met Lieuwe Melis. Aaltje kwam toen van Brantgum en Lieuwe van Holwerd, waar ze vermoedelijk ook gingen wonen. Monsma werd gebruikt door Bauke Alberts. In 1832 staan de "erven R. Ripperda" te Leeuwarden als eigenaren vermeld.
Bewoners 1511 'Heer Laes met zijn susteren, Remmert op Spriens, Peter Hayens en de pastoor', gebruiker Kempe Montie
1698 Lieuwe en Jacob Lieuwes
1728 Aaltje Rinses en Lieuwe Melis
1832 erven R. Ripperda
Huidige doeleinden Op het nog steeds grotendeels omgrachte terrein staat een boerderij.
Opengesteld De boerderij wordt particulier bewoond en is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis
Foto 1: Jan Leemburg