Nieuw-Jaersma State te Metslawier

Ligging Nieuw-Jaersma State stond ten zuiden van Metslawier, gemeente Dongeradeel.

De bebouwing op het stateterrein in april 2010

Ontstaan Over het ontstaan van de state is niets bekend.
Geschiedenis In 1698 verhuurden de kinderen van Hobbo Esaias van Aylva het hornleger van Jaersma State en nog drie andere sates onder Metslawier.
In 1728 was dit bezit - nog aangegroeid met Helbada sate - eigendom van jonker Julius Jelte van Unia.

De zuidelijk van Wibalda State gelegen boerderij, die op de kadastrale minuut de vorm van een kop-hals-rompboerderij heeft, moet Nieuw-Jaersma geheten hebben. Mogelijk was zij gebouwd op een der bovenvermelde hiemingen. In 1832 was deze boerderij tevens bezit van Ulbo van Burmania.

Het grote Jaersma State zal in 1771 afgebroken zijn, toen er boelgoed gehouden werd van de bouwmaterialen van het afgebroken huis van freule Van Burmania te Metslawier. De naam Jaersma werd toen, of al eerder bij het gangbaar worden van de naam Unia, op sate FC9 gelegd (Nieuw-Jaersma), die eveneens deel uitmaakte van het Aylva-Unia-complex.
Bewoners ' 1698 kinderen van Hobbo Esaias van Aylva
1728 jonker Julius Jelte van Unia
1832 Ulbo van Burmania te Anjum
Huidige doeleinden Op een deel van het stateterrein staat een aantal woningen.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
Foto 1 Jan Leemburg