Nittema State te Morra

Ligging Skyligerwei 2, Morra, gemeente Dongeradeel.

De boerderij op het stateterrein in april 2010

Ontstaan Het ontstaan van de state is niet bekend.
Geschiedenis Nittema wordt soms onjuist ten oosten van het dorp gelocaliseerd. (*) Het lag ten westen van het dorp binnen een brede gracht. In 1422 was er een Schieringse hoofdeling Syppe Nyttynghe in Oostergo medezegelaar van het Grote Verbond; de naam Nittema komt echter op meer plaatsen voor, zodat niet zeker is dat hij hier woonde.
Het Stamboek noemt onder deze naam slechts een Saepcke, gehuwd met Ids Idsz. Eminga; zij overleed in 1502. In 1511 komt Beenthie Nittama voor met 54 pondemaat land, maar of dit betrekking heeft op Nittema State is twijfelachtig. Noomen vermeldt nl. dat in 1511 Botte Syucks(ma) en Focke Ropta eigenaars van deze state waren.

Herma M. van den Berg beschreef de (vermeende) boerderij Aldhuistra als zijnde "van het kop-hals-romptype met kort voorhuis, dat in het achterste gedeelte een huishoudkelder heeft, waarboven een venster. De vensters hebben alle een licht gebogen strek; forse gootlijsten aan de langsgevels van het voorhuis en boeiborden op de zijden van de topgevels, die in een forse schoorsteen eindigen. De voorgevel heeft twee vensters op de begane grond en twee kleinere in de top en is afgedekt door een rollaag. Er zijn gietijzeren ankerrozetten".
Op Oldhuistra staat echter een woonhuis van modernere signatuur terwijl de omschrijving perfect op Nittema past. Van den Berg verwart Oldhuistra met het naastgelegen Nittema, welke laatste zij in navolging van Eekhoff foutief localiseerde aan de oostzijde van het dorp. Het daar aangegeven goed is de sate Buytenwey, in 1553 bezit van Rents Buttema (zie Buttema te Morra).

(*) Zie juiste localisatie bij Tolsma, Pleatsen; en PKAF, XVII, 104.
Bewoners 1422 Syppe Nyttynghe (?)
1511 Botte Syucks(ma) en Focke Ropta
1640 jonker Julius Mockema van Unia eig., Rienk Sybrens gebr.
1700 Brigadier Unckel nom.ux. eig., Uble Swetzes gebr.
1728 Martinus Adius te Workum eig., Uble Swetses weduwe gebr.
1832 erven Ulbo van Burmania eig.
Huidige doeleinden Het stateterrein wordt gebruikt door loonbedrijf J.K. Dijkstra.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis
Foto 1: Jan Leemburg