Ockama State bij Legemeer

Ligging Deze State stond bij Legemeer, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze State wordt voor het eerst rond 1570 genoemd.
Andere benamingen Broersma, Ocke Piers stelle
Geschiedenis Als rond 1570 we Ockama staeten in documenten tegen komen, dan is er geen sprake meer van een verdedigbaar steenhuis. Het is dan vergelijkbaar met de Reynardastins in Oppenhuizen en de Albada in Poppingawier.
Ockema State geldt wel als stamhuis van een familie, die valt tussen adel en eigenerfden. Rond deze State werd door Minne Broersma en Upcke van Burmania in de 16e eeuw verhalen opgeschreven, die gebaseerd zijn op mythe.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!