Oenema State te Goingarijp

Ligging Deze State stond in Goingarijp, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
OENEMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Doniawarstal, arrondissement en 2 uur ten zuidoosten van Sneek, kanton en 4 1/2 uur ten noorden van de Lemmer, ten zuiden van Goingarijp, waartoe zij behoorde.

In de tweede helft van de 16e eeuw komen we Jelle Broers (van) Hylckama tegen, die rechter is en eerst grietman van Haskerland en daarna secretaris. Hij stamt uit verschillende adellijke geslachten en zijn vader en beide grootvaders waren ook grietman. Vooral als secretaris had hij veel macht en het verdiende vaak erg goed. Hierdoor kon hij onder andere Eysinga Sate bij Joure kopen, waar hij samen met zijn vrouw gaat wonen en bezit daar bijna 30 hectare grond. Verder was hij ook eigenaar van deze State en de Sybraede Sate en een deel van Rouckema State te Broek.
Als secretaris geeft hij opdracht tot het graven van de Broersloot of Broeresloot, die vanuit het Tjeukemeer in zuidoostelijke richting naar de rivier de Tjonger loopt. Jelle is rooms-katholiek en blijft dat ook in 1580. Hij sluit zich aan bij de Malcontenten, een groep van katholieke edelen die in de jaren 1577-1578 de Spaanse zijde kozen. In die tijd was het risicovol om rooms-katholiek te zijn. Zo wordt de Hoytema Stins (Herema State) te Joure afgebroken en wordt Jelle in 1596 gevangen genomen. Omdat hij vermogend was, kon hij zich vrij kopen door het betalen van 25 gouden Friese rijders.

Hij trouwt met Tjaertcke Tjaerts van Heloma en het echtpaar krijgt vier zoons, waarvan Ambrosius Gellius secretaris wordt van Aengwirden en in Heerenveen gaat wonen en Pieter Jelles secretaris van Haskerland wordt.
Bewoners Jelle Broers (van) Hylckama
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851
Wikipedia