Old Bolwerck te Pingjum

Ligging Het Old Bolwerck stond bij Pingjum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benamingen Die Soeden (Zoden), Doyema leen
Ontstaan Deze stins wordt voor het eerst in 1480 genoemd.
Geschiedenis Vanaf ongeveer 1480 komen we het Bolwerck te Pingjum tegen in de archieven. Het behoorde tot de eerste omwalde stinzen in Friesland: dit verklaart de naam 't Bolwerck of die Soeden (Zoden). In 1543 wordt "'t Old Bolwerck" genoemd.
In 1472 is Douwe Ronte of Rompta grietman van Franekeradeel en is vechterbaas in dienst van Douwe Sjaerda alias Aylva van Franeker. Hij heeft de stins gebouwd, maar het precieze jaartal is niet bekend. In 1479 doet de stins al goede dienst: De Groningers weten het kasteel tijdens de strijd om Bolsward niet te veroveren, maar schoten hun "schoene bosse te stucken" (mooie kanon kapot). Na de dood van Douwe Sjaerda in 1481 blijft Douwe Sjaerdabondgenoot.

Douwe kreeg in elk geval één zoon en deze noemde zich naar de stins Pier int Bolwerck of in die Soeden. Het Bolwerck was een uitzonderlijk bouwwerk, zoals Peter van Thabor ons verteld heeft: "want het was toen nog niet zo gebruikelijk in Friesland om zulke bolwerken te maken". De Rompta's hebben daarna niet zo lang meer op het Bolwerk gewoond.
De familie Beyma is in het begin van de 16e eeuw eigenaar van de stins en zij bezitten ook het patronaatsrecht van Doyema leen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!