Old Galamastins bij Oudega

Ligging Deze stins sotond bij Oudega (H), gemeente De Friese Meren. H. staat voor Hemelumer Oldeferd, de grietenij/gemeente waar Oudega vroeger toe behoorde.
Ontstaan Deze stins wordt tegen het einde van de 15e eeuw voor het eerst genoemd.
Geschiedenis Tegen het einde van de 15e eeuw wordt door Ige Galesz Galama een sterke stins gebouwd. Hij had twee broers, Hartman en Douwe, die respectievelijk in Koudum en Warns woonden.
Volgens Worp van Thabor was Ige "'t hooft van alle Vetcoepers in Westergoe".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!