Oldehuis te Lutkewierum

Ligging Deze State stond in Lutkewierum, gemeente .
Andere benaming Oudehuis
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
OLDEHUIS of Oudehuis, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Hennaarderadeel, arrondissement en 2 uur ten noordwesten van Sneek, kanton en 1 1/2 uur ten oostnoordoosten van Bolsward, 1/4 uur ten zuidwesten van  Lutkewierum, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerenwoning. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 29 bund, 31 vierkante roeden 27 vierkante ellen, worden thans in eigendom bezeten door den Heer M. H. Oudhuis c.s., woonachtig te Lutkewierum.
Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851