Oldersma State te Hallum

Ligging Oldersma State lag aan de Hoge Herenweg ten zuiden van Feitsma State ten westen van Hallum, gem. Ferwerderadiel.

Kopie van de landmeting van Oldersma en Feitsma

Andere benaming Klein Feitsma
Ontstaan Wanneer deze state is ontstaan is onbekend.
Geschiedenis In 1640 en 1698 was Oldersma in dezelfde hand als het aangrenzende Feitsma. In 1640 was het eigendom van "kapitein Feitsma" waaraan het ook zijn naam Klein-Feitsma te danken heeft. In 1698 was "Juffr. Lucia van Eysinga" eigenaresse van beide states/boerderijen. Op de kaart uit het midden van de 17de eeuw is duidelijk dat Oldersma toen een eenvoudige boerderij was. Het goed wordt hier genoemd vanwege de stinswier die er in 1718 achter wordt aangegeven. Het zal dus ooit méér zijn geweest dan een gewone boerderij.
In 1728 was het voor de helft eigendom van "Mevr. Vos erven" en de andere helft van Tjeerd Feddes die het geheel in gebruik had.

De kopie uit 1734 van een landmeting opgedragen door Riverdt van Feitsma van Feitsma State (zie Feitsma State) geeft ook de landerijen van Oldersma State. Het state-terrein wordt daarop reeds niet meer omgracht weergegeven en heet in het bijschrift Olders¬ma Sate. De bijbehorende landerijen omvatten vier percelen die als opstrekkende erven in elkaars verlengde liggen tussen de Herenweg en de zeedijk. Evenals bij Feitsma State heeft Oldersma ook nog een perceel land aan de landzijde van de oude zeedijk in verband met de ongeschreven (?) wet dat buitendijks aangewonnen land grenzend aan het land binnendijks automatisch eigendom werd van de eigenaar van dat binnendijkse bezit. Zie ook Jaijema State.
In 1832 was Oldersma eigendom van Taetske Cats, weduwe van Klaas Medendorp en dochter van Ype Cats en Stijntje Oldersma. Stijntje was een dochter van Jan Gerrit Jentjes Oldersma en Taetske Tjeerds.

Door mevrouw A. Laeven werd in een oud mapje met familiefoto's een nota gevonden van de aannemer Hoekstra betreffende het "[..] aanvullen van de kelder en fondamenten van het weggebroken huis op Ondersma State te Hallum" gedateerd juli 1870 en een "Administratieboek der Boerderij Ondersma State" uit 1838, met uitgaven en inkomsten van de landerijen enz.
Deze zijn als afbeeldingen 4 en 5 toegevoegd.
Bewoners 1640 Kapitein Feitsma
1698 Lucia van Eysinga
1728 "Mevr. Vos erven" en Tjeerd Feddes 50/50
1734 Riverdt van Feitsma ?
Jan Gerrit Jentjes Oldersma en zijn vrouw Taetske Tjeerds
Ype Cats en zijn vrouw Stijntje Oldersma
1832 Taetske Cats
Huidige doeleinden Bij het stinsterrein staat een boerderij.
Opengesteld De boerderij is particulier bewoond en niet toegankelijk.
Foto's Kaartje met States ten Westen van Hallum Kaartje met de Stinsen rond Marrum, Hallum en Hijum
Nota over het opvullen van de funderingen van de State uit 1870 Administratieboek uit 1838
Bronnen Tekst: door Jan Leemburg samengesteld uit:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, Ferwerderadeel, 1981
Genealogical Database by Klaas Jansen op Rootsweb
Website van Hisgis
Afb. 1: De monumenten van geschiedenis en kunst, Ferwerderadeel
Afb. 2: archief J. Leemburg
Afb. 3: De stinzen in middeleeuws Friesland
Afb. 4 en 5: Archief mevrouw A. Laeven (nu ws Tresoar)