Oosterzee State te Oosterzee

Ligging De Oosterzee State stond aan de Veendijk, tussen de brug en de kerk, in Oosterzee, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stins ontstond waarschijnlijk voor 1540.
Geschiedenis In de 16e eeuw komen we Kerste Piers tegen, die van 1539 tot 1571 grietman van Lemsterland was. Oorspronkelijk kwam hij uit Echterbrug en had bezittingen in Delfstrahuizen en Oosterzee. Hij kocht land aan in Oosterhuizen en vestigde zich in 1540 in Oosterzee. In de jaren 1582 en 1587 wordt nog gesproken van "Kerste Piers sate".
Door Winsemius wordt in 1622 gesproken over de Oosterzee State: "Oosterzee heeft [...] noch een state te Oosterzee van den ouden grietman Iancke Oosterzee, Bernardus Oosterzee ghehorende".

In Oosterzee lag ook het Blauwhuis, dat eigendom was van Christiaen Oosterzee. Bernardus en Christiaen Oosterzee waren zoons van Jaen Aenckes uit Eesterga, die van 1584 tot 1611 grietman van Lemsterland was. Door zijn huwelijk met Lol Anske Sipckesdr waren de twee huizen in zijn bezit gekomen. Lol Anske had de goederen weer gerfd van haar moeder Lioeits Carste Piersdr, n van de twee dochters van Kerste Piers.

De stem- en floreencohieren voorzien ons niet van extra informatie betreffende de eigenaars van de Oosterzee State. Op de Kadastrale kaarten uit 1832 en 1853 zien we ten oosten van een boerderij de twee huisplaatsen met daar omheen inmiddels gedempte grachten.
Bewoners 1642 Frederik van Roorda, grietman
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!