Ophuystra State bij Driezum

Ligging Deze State stond bij Driezum, gemeente Dantumadiel.
Ontstaan Ophuystra komen we voor het eerst in de 15e eeuw tegen, of er voorheen een stins heeft gestaan is niet bekend.
Andere benaming Rynia sathe
Geschiedenis Ophuystra is in 1540 in bezit van de familie Tiaerda, afkomstig uit van Rinsumageest.
Voor 1609 vererft het (of door koop) aan de familie Rinia. Deze familie schonk een kerkklok aan de kerk, waardoor hun wapen op deze klok prijkt.
Het huis was voorzien van een gevelsteen uit 1624 met de wapens van Hayo van Rinia en Beatrix van Lieuckema (van Makkum). Deze gevelsteen is bewaard gebleven.
De State was in die 17e eeuw ook van enig belang.
Tot slot komen we een afbeelding van de State tegen op de kaarten van Schotanus. Hij beeldt het huis af als adellijke state, waarbij in 1664 de naam Ophuystra vermeldt staat, terwijl deze naam in 1718 ontbreekt.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!