Osinga State te Dronrijp

Ligging Aan (hoe kan het anders) de Hearewei te Dronrijp, gemeente Menaldumadeel.

Zwart/wit foto uit februari 1982

Ontstaan Over het ontstaan en de verdwijning van deze state zwijgen de historici allemaal als het graf.
Geschiedenis In 1476 is er te Dronrijp sprake van ene Sicke Allartz Oedzinga die waarschijnlijk op Osinga State woonde. De “Tegenwoordige Staat van Friesland” meldt omstreeks 1785: “Ozinga ligt in de buurt, doch is, na ’t afbreeken der huizinge, thans alleen een groote hovinge”. E.M. van Burmania weet echter al rond 1750 dat van Osinga State ‘sinds mensenheugenis’ niets anders meer over is dan “een Hof, met een Gragt omringt”. Die is er nog steeds en later is er op het terrein een ruime rentenierswoning gebouwd. Aan de bouwstijl te zien is dat zo halverwege de 19e eeuw gebeurd.
Aan de beide foto’s is te zien dat hier tussen 1982 en 2008 op enkel details na niets veranderd is. Het statige huis en de omringende tuin worden zichtbaar voortreffelijk onderhouden.
Bewoners Er zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Op het terrein staan nu woningen, die particulier bewoond zijn.
Opengesteld De woningen zijn niet toegankelijk.
Foto's Kleurenfoto van 26 maart 2008 Kaartje met de States rond Dronrijp
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
"Menaldumadeel, 2000 jaar leven in een Friese grietenij” door David Hartsema, 1981
“Skiednis fan Menameradiel” red. O. Santema en dr. Y.N. Ypma, 1972
Foto’s 1 en 2: Jan Leemburg
Afb. 1: Archief J. Leemburg