Oud-Botniahuis te Franeker

Ligging Dit huis stond bij de Kleine Brolbrug in Franeker.
Ontstaan Dit huis wordt voor het eerst in 1536 genoemd.
Andere benaming her Julius huys (1536), her Juus olde huuys (1538)
Geschiedenis Dit huis komen we in de archieven tegn in 1536 als 'her Julius huys' en twee jaar later als 'her Juus olde huuys'. Met Julius of Juus wordt Julius van Botnia bedoeld, die ook eigenaar was van het er tegenover gelegen 'Juus ny huuys', dat later Groot-Botniahuis heette. Door de heer P.N. Noomen wordt dit huis daarom de naam Out-Botniahuis gegeven en heb ik die naam overgenomen.
In 1550 is het huis eigendom van Hero Ockinga en Anna Jarichsdr Dekema, beide gelieerd aan de familie Botnia, en zij besluiten het huis aan de stad Franeker te verkopen. Het huis wordt dan in gebruik genoemn als stadhuis, om het in 1598 af te breken en te vervangen door het huidige stadhuis.
Bij de verkoop wordt het huis als volgt omschreven: "een hoeckhuys dair eenen Jacob Woutersz goudtsmidt inne woont mitten schuyr ende 't browhuys ende den gehelen ledige plaetz op 't zuyd van voorz. huys sampt de put myt 't radt ende ketten sulcx als dair toe behoort, [...] op Fecke van Botnya landt, wij Hero ende juffrow Anna selfs op 't zuyd, de voorz. Brolbrugge op 't noordt". De hierin genoemd Fecko van Botnya, was waarschijnlijk de zoon van Julius, die in 1547 een testament laat opstellen.

Er zijn geen afbeeldingen van het huis bewaard gebleven, omdat het al zo snel werd afgebroken. Alleen op een kaart van Franeker gemaakt in 1572 in opdracht van stadhouder Caspar de Robles vinden we een afbeelding van het huis. Het betrof een dwarshuis met topgevels, met de voorgevel op het oosten. Het huis werd gesierd door een klein torentje met hoge spits. Deze bevond zich aan de noordzijde op het dak.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!