Oud Stins te Oudega (S)

Ligging Deze "Oud Stins" stond bij Oudega, gemeente Smallingerland.
Ontstaan Dit huis wordt voor het eerst in 1541 genoemd.
Geschiedenis In 1527 en 1531 komen we Saecke Herjuwsma alias thoe Beets tegen als grietman van Smallingerland. Na hem worden twee schoonzoons grietman: eerst Sierck Arents (Van Teyens) van 1536 tot 1541 en vanaf 1541 Empcke Geuckesz.
Deze Empcke of Aempke Geuckesz, zoon van Geucke Gotthies, is gedurende 36 jaar grietman van Smallingerland en van hem is bekend dat hij vanaf 1543 op de 'Oud Stins' woonde. Hij trouwde met Jel Saeckes Herjuwsma en het echtpaar kreeg zes kinderen.
Ondanks de naam "Stins" betrof het waarschijnlijk geen stins in de zin van een verdedigbaar middeleeuws adelshuis.

Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!